کسب ۳ نشان طلای ایران در روز نخست مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر
کسب ۳ نشان طلای ایران در روز نخست مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر

پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر گرامیداشت مرحوم نامجو در اوزان ۶۱ کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم و ۷۳ کیلوگرم برگزارشده و نفرات نخست این اوزان مشخص شدند.

خزر فوری/پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر گرامیداشت مرحوم نامجو در اوزان ۶۱ کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم و ۷۳ کیلوگرم برگزارشده و نفرات نخست این اوزان مشخص شدند.رقابت‌های وزن منفی ۶۱ کیلوگرم با حضور دو ورزشکار برگزار شد؛ حافظ قشقایی از کشورمان و آنجل روسف از قزاقستان در این وزن بر روی تخته رفتند.قشقایی در حرکت یک‌ضرب در مهار وزنه‌های ۱۱۵ و ۱۲۰ کیلوگرمی موفق عمل کرده و در سومین تلاش برای مهار وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی ناکام ماند؛ وی با ثبت رکورد وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی به نشان طلای حرکت یک‌ضرب وزن منفی ۶۱ کیلوگرم رسید.در این وزن روسف در تلاش نخست موفق به ثبت وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی و در تلاش دوم موفق به ثبت وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی شده و در سومین تلاش در ثبت وزنه ۱۱۳ ناکام ماند؛ وی با ثبت رکورد ۱۱۰ کیلوگرم به مقام دوم وزن منفی ۶۱ کیلوگرم رسید.حرکت دوضرب وزن ۶۱ کیلوگرم با مهار وزنه‌های ۱۳۵، ۱۴۳ و ۱۴۷ کیلوگرمی توسط روسف آغاز شد؛ قشقایی نیز در حرکت دوضرب در تلاش‌های اول و دوم به ترتیب وزنه‌های ۱۵۰ و ۱۶۰ کیلوگرمی را مهار کرده و در سومین تلاش در مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرمی ناکام ماند.قشقایی با ثبت وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی به نشان طلای حرکت دوضرب در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم دست‌یافته و روسف گردن‌آویز نقره را بر گردن آویخت؛ درمجموع حرکات یک‌ضرب و دوضرب، قشقایی با ثبت رکورد ۲۸۰ کیلوگرم به نشان طلا رسیده و روسف با ثبت رکورد ۲۵۷ کیلوگرم نشان نقره را کسب کرد.در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم پنج ورزشکار بر روی تخته رفته و ایراوان اکو یولی از اندونزی با مهار وزنه ۱۳۸ کیلوگرمی در حرکت یک‌ضرب، ۱۷۲ کیلوگرمی در حرکت دوضرب و ۳۱۰ درمجموع موفق به کسب سه نشان طلا شد.سزار بونیامی از کشور ترکیه در حرکت یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی شده و نشان نقره را کسب کرد، وی در حرکت دوضرب وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را مهار کرده و گردن‌آویز برنز را کسب کرد و درمجموع نیز با ثبت رکورد ۲۶۶ کیلوگرم به نشان برنز رسید.دنی دنی دیگر وزنه‌بردار اندونزیایی در حرکت دوضرب با ثبت وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی به نشان نقره رسید، وی در حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۲۵ کیلوگرمی را مهار کرده و نشان برنز را کسب کرد و درمجموع با ثبت رکورد ۲۸۵ کیلوگرمی به نشان برنز دست‌یافت.مونخدول انخجارگال از کشور مغولستان در حرکت یک‌ضرب موفق به ثبت وزنه ۱۱۶ کیلوگرمی و در حرکت دوضرب موفق به ثبت وزنه ۱۴۳ کیلوگرمی شده و درمجموع با ثبت رکورد ۲۵۹ کیلوگرم در مکان چهارم وزن منفی ۶۷ کیلوگرم ایستاد.در این وزن زئید نمر از کشور اردن در حرکت یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۹۰ کیلوگرمی، در حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرمی و درمجموع رکورد ۲۱۷ کیلوگرمی را به نام خود ثبت کرده و در مکان پنجم ایستاد.در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم تریاتنو تریاتنو از اندونزی و حمید محمد قدوری از عراق بر روی تخته رفتند؛ تریاتنو با ثبت وزنه ۱۳۶ کیلوگرمی در یک‌ضرب، ۱۷۰ کیلوگرمی در دوضرب و مجموع ۳۰۶ کیلوگرم به سه نشان طلا رسید.قدوری از عراق با ثبت وزنه ۱۳۰ کیلوگرمی در یک‌ضرب، ۱۶۲ کیلوگرمی در دوضرب و مجموع ۲۹۲ کیلوگرمی به سه نشان نقره دست‌یافت./فارس