جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان
جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

به گزارش خزرفوری:جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان برگزار شد.

به گزارش خزرفوری:جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان برگزار شد.