بازدید فرماندار خمام از مزارع این شهرستان
بازدید فرماندار خمام از مزارع این شهرستان

خزرفوری:اسفندیار جوشن فرماندار خمام با همراهی امام جمعه، بخشدار مرکزی خمام، فرمانده سپاه و رئیس آبیاری از مزارع روستاهای، تیسیه، کلاچاه اول و دوم، دافچاه بازدید کرد. بخشدار چوکام نیز از مزارع بخش چوکام بازدی کرد.

اسفندیار جوشن فرماندار خمام با همراهی امام جمعه، بخشدار مرکزی خمام، فرمانده سپاه و رئیس آبیاری از مزارع روستاهای، تیسیه، کلاچاه اول و دوم، دافچاه بازدید کرد. بخشدار چوکام نیز از مزارع بخش چوکام بازدی کرد.