پیشنهاد چند خانم به مجری تلویزیون: زن دومت می شویم!
پیشنهاد چند خانم به مجری تلویزیون: زن دومت می شویم!

یکی از روحانیون که در مجلسی مشغول سخنرانی به همراه نجم الدین شریعتی است در حرف‌های خود اشاره می‌کند که بعضی از خانم‌ها می‌خواهند همسر دوم شریعتی شوند.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : یکی از روحانیون که در مجلسی مشغول سخنرانی به همراه نجم الدین شریعتی است در حرف‌های خود اشاره می‌کند که بعضی از خانم‌ها می‌خواهند همسر دوم شریعتی شوند.