تعطیلی کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت
تعطیلی کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت

به گزارش خزرفوری یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی شهری در شهر رشت رشد پیوسته میزان ترافیک بوده که دستیابی به توسعه شهری پایدار را تحت تأثیر خود قرار داده است. لذا یکی از راه حل های ارائه شده برای حل مشکلات ترافیکی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن […]

به گزارش خزرفوری

یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی شهری در شهر رشت رشد پیوسته میزان ترافیک بوده که دستیابی به توسعه شهری پایدار را تحت تأثیر خود قرار داده است.

لذا یکی از راه حل های ارائه شده برای حل مشکلات ترافیکی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن در شهرهایی همچون رشت ، اعمال محدودیت های ترافیکی جهت کاهش تفاضای سفر و محدودیت تردد وسائط نقلیه شخصی و افزایش استفاده از وسائط نقلیه عمومی در محدوده مکانی و زمانی خاص بوده که یکی از ابزارهای مدیریت سیستم حمل ونقل می باشد .

عملا در عمر دو ساله شورای ششم شهر رشت هیچ خروجی قابل ارائه ایی توسط کمیسیون حمل و نقل و ترافیک به علت عدم دانش فنی در این حوزه ارائه نگردید و ظاهرا عزیزان شورا برای رفع حل مشکلات مربوط به حوزه ترافیک از اساس کمیسیون مستقل مربوطه را تعطیل کردند .

و کمتر از ۴۵ روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان می گذرد و شورای ششم هیچ برنامه خاصی برای اعمال محدودههای ترافیکی و تشویق مردم جهت استفاده از حمل و نقل عمومی و سایر مباحث پیش رو نخواهد داشت و چرخ همچنان بر همان پاشنه بی توجهی و عدم استفاده از نیرو های متخصص حوزه ترافیک می چرخد .

مهندس محمد حسنی