این سه نفر بیشترین نقش را در لایحه جدید حجاب دارند!
این سه نفر بیشترین نقش را در لایحه جدید حجاب دارند!

به گزارش خزرفوری محسن برهانی حقوقدان در توئیتی از قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی به عنوان افرادی که بیشترین نقش را در مصوبه‌ی حجاب دشتند، نام برد. وی در ادامه نوشت: لایحه قوه قضاییه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم نشستند و تمامش کردند. وی نوشت: در […]

به گزارش خزرفوری

محسن برهانی حقوقدان در توئیتی از قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی به عنوان افرادی که بیشترین نقش را در مصوبه‌ی حجاب دشتند، نام برد. وی در ادامه نوشت: لایحه قوه قضاییه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم نشستند و تمامش کردند.

وی نوشت: در مصوبه‌ی (…) ⁧ #حجاب⁩، سه نفر بیشترین نقش را ایفا کردند؛ آقایان قالیباف، غضنفرآبادی و جلیل محبی. 

‏لایحه قوه قضاییه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم‌ نشستند و تمامش کردند.

این نحوه قانون‌نویسی مایه ننگ است.  کمیسیون و مجلس هم که یک شوخی بی‌مزه‌اند.