بازداشت رئیس شورای شهر یکی از شهرهای جنوبی
بازداشت رئیس شورای شهر یکی از شهرهای جنوبی

به گزارش خزرفوری شنیده ها حاکی از آن است صبح امروز یکی از نهادهای انقلابی استان با مراجعه به دفتر شهرداری نسبت به جمع آوری تمامی مدارک رئیس شورای شهر یکی از شهرهای جنوبی استان کرده است توضیحات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.

به گزارش خزرفوری

شنیده ها حاکی از آن است صبح امروز یکی از نهادهای انقلابی استان با مراجعه به دفتر شهرداری نسبت به جمع آوری تمامی مدارک رئیس شورای شهر یکی از شهرهای جنوبی استان کرده است

توضیحات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.