افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد
افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد

به گزارش خزرفوری هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت:در قانون گفته شده حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می‌کند سالیانه است، اما کشور در حال حاضر از نظر تورمی در وضعیت نامناسبی است و حقوق کارگران پاسخگوی هزینه های معیشتی نیست، لذا ما خواستار این هستیم که در هر […]

به گزارش خزرفوری

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت:در قانون گفته شده حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می‌کند سالیانه است، اما کشور در حال حاضر از نظر تورمی در وضعیت نامناسبی است و حقوق کارگران پاسخگوی هزینه های معیشتی نیست، لذا ما خواستار این هستیم که در هر زمان از سال منعی برای گفتگو در خصوص بهبود وضعیت کارگران وجود نداشته باشد.

درخواستی خطاب به رییس شورای عالی کار جهت همفکری در رابطه با بهتر شدن شرایط معیشتی فعلی کارگران ارسال کردیم اما با اینکه تاکیدی برای افزایش حقوق نداریم هنوز دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.

اینکه می‌گویند افزایش دستمزد ها موجب افزایش تورم می‌شود، صحیح نیست و افزایش دستمزد ارتباطی با تورم ندارد چرا که حقوق فعلی زیر خط فقر است و حتی پاسخگو مخارج زندگی نیست در نتیجه فرد نمی‌تواند مخارج مازاد داشته باشد که باعث تشدید تورم شود.