افتخار آفرینی یگ گیلانی در تهران
افتخار آفرینی یگ گیلانی در تهران

به گزارش خزرفوری آران علیپور که از رودباری های مقیم تهران می باشد توانست مقام دوم ورزش ژیمناستیک را بدست آورد.

به گزارش خزرفوری

آران علیپور که از رودباری های مقیم تهران می باشد توانست مقام دوم ورزش ژیمناستیک را بدست آورد.