تمدید مهلت تعیین فرد  جایگزین مرتعداران متوفی
تمدید مهلت تعیین فرد  جایگزین مرتعداران متوفی

به گزارش خزرفوری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱۱۴۵۴۵۱ مورخه ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵ در خصوص تمدید مهلت اجرای تبصره یک بند ۴۸ از فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور ابلاغیه شماره ۱/۱۳۲۶۱/ ۹۹ مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۹ برابر موارد مطروحه کتبی و شفاه از سوی ادارات کل تابعه مبنی بر تداوم […]

به گزارش خزرفوری

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱۱۴۵۴۵۱ مورخه ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵ در خصوص تمدید مهلت اجرای تبصره یک بند ۴۸ از فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور ابلاغیه شماره ۱/۱۳۲۶۱/ ۹۹ مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۹ برابر موارد مطروحه کتبی و شفاه از سوی ادارات کل تابعه مبنی بر تداوم مراجعات فرزندان مرتعداران متوفی جهت اجرای بند مذکور و همچنین ملاحظه به زمان بر بودن سیر تشریفات مربوطه فلذا با هدف پیشگیری از تبعات اجتماعی و معیشتی ناشی از ابطال مجوزهای جرای دام در شرایط مقاومتی و جهادی حاکم به همسر و فرزندان مرتعداران اعم از دارندگان پروانه چرای دام و مجریان طرح مرتعداری اجازه داده میشود هر چه سریعتر نسبت به معرفی فرد جایگزین از بین خود با رعایت بندصدرالاشاره اقدام نمایند.

بدیهی است در اجرای اجرای ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۲/۲۴/۸/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی موضوع) بخشنامه شماره ۶ ۱۴۰۲۲۱۳۲۰۲ – (۴ (۵ (۱۴۰۲ از آنجا که مجوزهای چرای دام و بهره برداری از سایر منابع طبیعی کشور مورد تایید این سازمان نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس قانون مذبور میباشد و شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه ،استعلام تمدید یا ابطال مجوز تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است و لذا چنانچه همسر یا فرزندان و مرتعداران متوفی همانند سایر مرتعداران در مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن تبصره ۷ قانون مذبور موفق به اخذ شناسه یکتا نشوند به لحاظ قانونی فاقد مجوز و بلا اعتبار و در نتیجه غیر قابل تمدید خواهد بود.

پس از پایان مهلت مقرر در قانون فوق بدون هیچ ارفاقی برابر فصل چهارم شیوه نامه مزبور و مفاد قرارداد طرح مرتعداری نسبت به ابطال و تعیین تکلیف مجوز چرای مرتعدار متوفی و اعمال برخورد قانونی دامدار فاقد مجوز و اخراج دام متعلقه اقدام خواهد شد.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار