معاون هماهنگ کننده فرماندهی فراجا استان منصوب شد
معاون هماهنگ کننده فرماندهی فراجا استان منصوب شد

به گزارش خزرفوری طی حکمی از سوی سردار ملکی فرماندهی انتظامی استان گیلان، سرهنگ ابراهیم براری بعنوان معاون هماهنگ کننده فرماندهی فراجا استان منصوب شد. سرهنگ براری پیش از این بعنوان معاونت مهندسی فراجای استان گیلان مشغول به خدمت بود.

به گزارش خزرفوری

طی حکمی از سوی سردار ملکی فرماندهی انتظامی استان گیلان، سرهنگ ابراهیم براری بعنوان معاون هماهنگ کننده فرماندهی فراجا استان منصوب شد.

سرهنگ براری پیش از این بعنوان معاونت مهندسی فراجای استان گیلان مشغول به خدمت بود.