ادامه روند عملیات سنگ فرش موزائیک پیاده روهای خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل
ادامه روند عملیات سنگ فرش موزائیک پیاده روهای خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل

به گزارش خزرفوری ادامه سنگ فرش موزائیک پیاده روهای خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل در حال انجام است.

به گزارش خزرفوری

ادامه سنگ فرش موزائیک پیاده روهای خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل در حال انجام است.

  • منبع خبر : https://gilkhabar.ir/495992