کاشت گلهای فصلی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری سیاهکل
کاشت گلهای فصلی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری سیاهکل

به گزارش خزرفوری گلهای فصلی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری سیاهکل کاشت میشود.

به گزارش خزرفوری

گلهای فصلی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری سیاهکل کاشت میشود.