آماده باش نیروهای عملیاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت
آماده باش نیروهای عملیاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت تمهیدات و اقدامات لازم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید را انجام داد

خزر فوری/تمهیدات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریشهرداری رشت قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح ذیل است:

۱ابلاغ شناسایی درختان خطر آفرین سطح شهر به مناطق و نظارت کارشناسان این سازمان با هماهنگی ناظران در این خصوص

۲- برگزاری مستمر و هفتگی جلسات کمیسیون ماده ۷ جهت بررسی و صدور مجوز عملیات رفع خطر درختان شناسایی شده

۳- هرس سبک کردن تاج درختان که با هماهنگی کارشناسان این سازمان توسط پیمانکاران در حال انجام می باشد.

۴. ابلاغ هرس های فرمدهی درختان و درختچه های هرس پذیر با اولویت سوزنی برگان انجام گرفته است و پیگیری و نظارت بر انجام و اجرای آن توسط سازما در حال انجام است.

۵- قیم زنی و بستن درختچه ها و نهال ها که ابلاغ آن به مناطق قبل از شروع فصل سرما انجام گرفته است.

۶- ابلاغ دستورالعمل فصل پاییز و زمستان به مناطق صورت پذیرفته است که کلیه عملیات مرتبط را شامل شده و نظارت بر اجرای آن توسط سازمان در حال انجام است.

۷- ابلاغ تجهیز ادوات بحران و بازدید مشترک ناظرین مقیم و عالی از تجهیزات موجود حسب دفترچه قرارداد.

۸- برگزاری جلسه و هماهنگی با شرکت های پیمانکار مرتبط با فضای سبز جهت بررسی میزان آمادگی پرسنلی، تجهیزاتی و امکاناتی آنان.

۹- برنامه ریزی و پیش بینی جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

۱۰- تهیه دستورالعمل لازم جهت عملیات مقابله با بحران برف در سطوح فضای سبز و پارک های شهری

۱۱- برنامه ریزی جهت شناسایی کلیه پارک ها و لکه های فضای سبز و اولویت بندی آن ها به منظور اجرای عملیات برف تکانی درختان و برف روبی معابر پارکی