“آقای شهردار و لباس جدید پادشاه”
“آقای شهردار و لباس جدید پادشاه”

خیاط های زبل لباس جدید پادشاه بر تنت پوشانده اند و گمان می کنی همه برایت و سوت و کف می زنند و تشویقت می کنند! یک بار سوار تاکسی ات می کنند با عینک دودی و بار دیگر با پاهایت می خواهی راه آب باز کنی و این بار هم فقط روی برف ها رژه رفتی.

خزر فوری/خیاط های زبل لباس جدید پادشاه بر تنت پوشانده اند و گمان می کنی همه برایت و سوت و کف می زنند و تشویقت می کنند! یک بار سوار تاکسی ات می کنند با عینک دودی و بار دیگر با پاهایت می خواهی راه آب باز کنی و این بار هم فقط روی برف ها رژه رفتی. این فیلم ها و عکس ها فقط لباس پادشاه است. پادشاهی که هیچ لباسی بر تن ندارد! حالا کودکان باید داد بزنند که پادشاه لخت است. بد نیست سری به داستان #هانس_کریستین_اندرسن بزنی تا بیشتر بدانی چه دارند بر سرت می آورند. آمادگی تان را در مقابل برف همه دیدند. مانند نهضت آسفالت تان که پای بزکوهی هم در چاله های شهر رشت پیچ می خورد چه برسد به پای مردم و دیگر از جلوبندی ماشین ها نگویم که آهنگرهای ماشین خیلی به جانت دعا می کنند. مدیران تان می گفتند آماده ایم و رگباری اطلاعیه منتشر می کردند. این همه فیلم و عکس و اطلاعیه دادید در این چند روز تا باز هم همه به ناتوانی و شو های شما بخندند؟!آیا وقتش نشده که خودتان بروید؟! شهر رشت با سرپرست اوضاع بهتری دارد انگاری!نه حقوق را سروقت می دهید و نه با شورا همکاری مناسبی دارید و نه مدیرانی که بر سرکار گذاشتید مرد روز های سخت و بحران ها بودند. آقای شهردار #شومنی را همه بلدند شهردار بودن هنر است. به جای عشق دوربین بودن و توی برف بالا و پایین دویدن حالا که نمی توانید کار انجام دهید و شهر را فلج کرده اید خودتان بروید. دیگر شوهای رسانه ای و فلاش عکاس های تان نمی توانند نجات تان دهند. حتی داخل دایرکت آمدن نوچه های رسانه ای تان و فحاشی به مهندسین و فرهیختگان شهر هم چاره ساز نیست. مردم کار می خواهند کار واقعی و نه نمایش و شو و عکس. مردم رشت را نادان و بیسواد و … به حساب نیاورید. وقت رفتن تان است ، نه پوتین پوشان می توانند حمایت تان کنند و نه اعضای شورایی که فکر می کنید حامی شما هستند می توانند با زد و بند از استیضاح نجات تان دهند. شما حتی در باز کردن مسیر راهپیمایی بیست و دو بهمن هم ناتوان بودید و مردم علیه شما شعار دادند. مردم شهر هم که باید به امید باد گرم و باران و آفتاب بمانند تا راه ها باز شود.باور کنید هیچ کس نمی تواند در برابر خواست مردمی بماند که جز ناتوانی تا به حال چیزی از شما شهردار غیربومی ندیده اند. استعفا دهید و رشت را رها کنید.

#سروش_علیزاده