محکومیت معاون آقای شهردار به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی+ تصویر حکم
محکومیت معاون آقای شهردار به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی+ تصویر حکم

خزر: گفتنی است این فرد اخیرا شرکتی تعاونی را با همراهی آقای شهردار به ثبت رسانده که دامنه فعالیت بسیار گسترده ای دارد. به زودی اسنادی از این شرکت که به نوعی حیاط خلوت آقای شهردار و معاونش می باشد، منتشر خواهد شد.  به گزارش خزرفوری، رای محکومیت معاون یکی از شهرداران فعلی استان به اتهام تصرف غیرقانونی […]

خزر: گفتنی است این فرد اخیرا شرکتی تعاونی را با همراهی آقای شهردار به ثبت رسانده که دامنه فعالیت بسیار گسترده ای دارد. به زودی اسنادی از این شرکت که به نوعی حیاط خلوت آقای شهردار و معاونش می باشد، منتشر خواهد شد. 

به گزارش خزرفوری، رای محکومیت معاون یکی از شهرداران فعلی استان به اتهام تصرف غیرقانونی اموال شهرداری قطعی شده است. این فرد، ۱۰۷ تُن قیر یارانه ای را در بازار آزاد به فروش رسانده و از این طریق مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی گردیده است. گفتنی است این فرد اخیرا شرکتی تعاونی را با همراهی آقای شهردار به ثبت رسانده که دامنه فعالیت بسیار گسترده ای دارد. به زودی اسنادی از این شرکت که به نوعی حیاط خلوت آقای شهردار و معاونش می باشد، منتشر خواهد شد.