اعضای کمیسیون‌های پنجگانه شورای شهر رشت مشخص شدند+ کمیسیون‌های فرعی
اعضای کمیسیون‌های پنجگانه شورای شهر رشت مشخص شدند+ کمیسیون‌های فرعی

یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی و فرعی شورا برگزار شد.

کمیسیون بودجه و حقوقی شورا

حجت جذب
محمد حسن عاقلمنش
فاطمه شیرزاد
فرهام زاهد
امیر حسین علویکمسیون عمران و توسعه شهری شورا

رضا رسولی
حجت جذب
حامد عبدالهی
اسماعیل حاجی پور
امیرحسین علویکمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

فاطمه شیرزاد
محمد حسن علیپور
بهرادذاکری
اسماعیل حاجی پور
فرهام زاهدکمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا

حامد عبدالهی
رضا رسولی
اسماعیل حاجی پور
احمد رمضانپور
حجت جذبکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

محمد حسن عاقلمنش
محمد حسن علیپور
امیرحسین علوی
بهراد ذاکری
فرهام زاهدکمیسیون ماده ۱۰۰اسماعیل حاجی پور
فرهام زاهد
بهراد ذاکری
امیرحسین علوی
محمد حسن علیپورکمیسیون ماده ۷۷حجت جذب
احمد رمضانپور نرگسیماده ۳۸ اختلاف بین پیمانکار و کارفرما
حجت جذبناظر شورا در کمیته انضباطی سازمان حمل و نقل و بار مسافربری

اسماعیل حاجی پورکمیسیون ماده ۷بهراد ذاکریناظر کمیسیون تهاتر

فرهام زاهدنظارت بر حسن اجرای مصوبات در امور شهرداری و سایر سازمان هابهراد ذاکرینظارت بر حس اجرای مصوبات شورا

احمد رمضانپور رئیش شورا

اعضای کمیسیون‌های پنجگانه شورای شهر رشت مشخص شدند+ کمیسیون‌های فرعی