معرفی سرپرستان شهرداری مناطق ۲ و ۵ رشت
معرفی سرپرستان شهرداری مناطق ۲ و ۵ رشت

طی احکامی جداگانه از سوی شهردار رشت، سرپرستان شهرداریهای مناطق دو و پنج این شهر منصوب شدند.

شهردار رشت  طی احکامی جداگانه، ” شاهرخ طلیسگر” را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست شهرداری  منطقه دو و “علی بهارمست” را تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست شهرداری  منطقه پنج این شهر منصوب کرد.

اصغرکامران راد و حسن جباری به عنوان شهرداران منطقه دو و پنج رشت  به مقام بازنشستگی نائل شدند.