امان از دست این شهردار!
امان از دست این شهردار!

خطاب به برخي از مخالفان شهردار بايد گفت با اين اقدامات ايضايي نمي توانيد در واپسين ماه هاي عمر شوراي پنجم، شهردار را بركنار كنيد. اگر به دنبال استيضاح شهردار رشت هستيد، مي بايست طرحي نو در اندازيد وگرنه كابوس تان دير يا زود محقق خواهد شد. ورود به انتخابات شوراي ششم با حضور حاج محمدي بر سر كرسي شهرداري رشت!

دوقطبی موجود و تقسیم اعضای شورا به گروه موافقان و مخالفان شهردار، در هیچ برهه ای از عمر شورای پنجم رشت تا این اندازه نِمود نداشته است. اگرچه بعضی از اعضای اکثریت ۷ نفره شورا به هر دری می زنند تا حاج محمدی را از کرسی شهرداری رشت پایین بکشند اما اقلیت ۴ نفره با حمایت تمام قد از شهردار، تا کنون مانع از بروز این اتفاق شده اند. 

این دو قطبی تا کنون تبعات فراوانی را هم برای شهر و هم برای شهرداری داشته است. مهمترینش، عدم ثبات در مدیریت شهری که از شخص شهردار گرفته تا جزیی ترین مناصب شهرداری را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. در خصوص مشکلات ناشی از این عدم ثبات و مذمت آن، بارها در رسانه های مکتوب و مجازی، قلم فرسایی ها شده و اگر قرار بر اصلاح وضع موجود بود، حتما این اتفاق مبارک تا کنون رخ می داد. از این به بعد هم هر چه از این معضل همیشگی شهرداری رشت بنویسیم، تکرار مکررات است. 

البته هدف نگارنده، پاسخ به سوال دیگری است. چرا مخالفان حاج محمدی، تا امروز هر چه که تقلا کرده اند، نتوانسته اند روز آخر حاج محمدی را در کرسی شهرداری رشت رقم بزنند؟!

*توضیح آن که دامنه واژه مخالفان در این جا و در ادامه این مطلب، شامل تمام این ۷ نفر نخواهد بود. 

استراتژی شکست خورده!

مخالفان شهردار رشت با طرح سوالات پی در پی و کشاندن شهردار به پای میز محاکمه شورا، سعی می کنند تا هم اندکی خود را از زیر بار فشار ناشی از برکناری وابستگانشان در شهرداری، برهانند و هم به خیال خود عرصه را چنان بر شهردار رشت تنگ کنند که فرار را بر قرار ترجیح دهد. 

در بین گروه مخالفان، افرادی باهوش و پر تجربه ای حضور دارند که سال ها کار مدیریتی در جایگاه های متفاوت، به آنان قدرت تشخیص راه از چاه و درست از غلط را داده است. با این اوصاف، بعید است که این افراد ندانند طرح سوالات پی در پی، تنها اقلیت ۴ نفره را در حمایت از شهردار رشت، مصمم تر خواهد کرد و عزم شهردار را برای برکناری مدیران وابسته به اکثریت ۷ نفره مخالفان، جزم تر! 

با این حال فشارهای بیرونی، مخالفان شورانشین شهردار را ناچار به اتخاد تصمیماتی می کند که خودشان هم بر عبث بودن آن واقف اند. مهمترین مصداق عینی این فشارها، توقعاتی است که برخی مدیران سابق شهرداری رشت از شورانشینان مخالف شهردار دارند. مدیرانی که بعضا در ایام انتخابات، نقش اسپانسر را برای تعدادی از این افراد بازی می کردند، حالا به کمتر از میز مدیریت راضی نیستند و برکناری شان توسط شهردار فعلی را جفایی در حق خود می پندارند. با چنین تصوری، این افراد که از قضا تعدادشان هم چندان کم نیست هر روز فشار را بر مخالفان شهردار در بدنه شورا، زیاد می کنند و شورانشینان هم مجبورند حداقل برای ظاهر امر و بسته نگه داشتن دهان این مدیران تنزل یافته، نمایشی از طرح سوالات پی در پی به راه بیندازند! 

وحدت شعاری!

یکی از مخالفان شهردار، چندی پیش نزدیک به نیم ساعت بر لزوم ایجاد وحدت میان اعضای شورا تاکید و در خصوص محسنات این وحدت، سخن ها بر زبان راند. آن وقت همین فرد، در جریان تقسیم کمیسیون ها به مثابه غنیمت جنگی عمل کرده و تقریبا به هیچ یک از اعضای طیف ۴ نفره برای به دست آوردن ریاست یک کرسی ولو در حد کم اهمیت آن، رای نداد. 

خطاب به این دسته از مخالفان باید گفت حتی اگر هدف برکناری شهردار هم باشد، یک وحدت ساختگی هم می تواند راهگشا باشد. به خصوص که این ۴ عضو موافق شهردار، بر عهد خود استوار هستند و تا به این جا رخنه ناپذیر نشان داده اند. استفاده کلامی از لفظ وحدت، تنها تنزل آن در نظر مردم و بی اثر کردن سلاحی است که شاید بتواند روزی به کارتان بیاید! تصاویر زیر گویای وحدتی است که مخالفان شهردار از آن دم می زنند. ببینید چگونه کمیسیون ها را در بین خود تقسیم کرده اند و سپس از موافقان شهردار هم می خواهند تا در استیضاح حاج محمدی با آنان همراه شوند!