پروژه بهسازی و دیواره سازی رودخانه در محدوده ساختمانهای مسکونی شهرک فرهنگیان و کوچه سردار جنگل
پروژه بهسازی و دیواره سازی رودخانه در محدوده ساختمانهای مسکونی شهرک فرهنگیان و کوچه سردار جنگل

خزرفوری:شهرداری لاهیجان براساس ردیف بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه بهسازی و دیواره سازی رودخانه در محدوده ساختمانهای مسکونی شهرک فرهنگیان و کوچه سردار جنگل را واگذار نماید.

به گزارش خزرفوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهرداری لاهیجان براساس ردیف بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه بهسازی و دیواره سازی رودخانه در محدوده ساختمانهای مسکونی شهرک فرهنگیان و کوچه سردار جنگل را با برآورد اولیه به مبلغ ۱۲۲/۹۵۵/۰۱۱/۱۶۷ریال را براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (۵) رشته های آب و راهسازی و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس :
www.Setadiran.ir واگذار نماید.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ اقدام نمایند .
– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ ۶/۱۴۷/۷۵۰/۵۵۸ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد بانک ملی اقدام نمایند.
– سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد . چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد.
– آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان وقت اداری ( ساعت ۱۲ ظهر) روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲میباشد.
تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد پاکت (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناًشرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما ( دفتر امور پیمان و رسیدگی ) تحویل نماید.
– تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ راس ساعت۱۱ ظهر به آدرس : لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد . – سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند.

– پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . دارا بودن حداقل پایه (۵) رشته های آب و راهسازی و ظرفیت کاری آزاد الزامی میباشد .