تناقض‌گویی‌های جنجالی میثاقی روی آنتن زنده در دو بازه زمانی مختلف!
تناقض‌گویی‌های جنجالی میثاقی روی آنتن زنده در دو بازه زمانی مختلف!

ویدیویی عجیب از بخش‌های مختلف تناقض‌گویی‌های جنجالی میثاقی روی آنتن زنده در دو بازه زمانی مختلف را ببینید.

خزرفوری : ویدیویی عجیب از بخش‌های مختلف تناقض‌گویی‌های جنجالی میثاقی روی آنتن زنده در دو بازه زمانی مختلف را ببینید.