پلمپ زیتون فروشی در اثر نزاع خیابانی
پلمپ زیتون فروشی در اثر نزاع خیابانی

عصر امروز شنبه نوزدهم شهریور نیروی انتظامی شهرستان رودبار دو واحد زیتون فروشی در این شهر را  به دلیل درگیری بر جای پارک در این منطقه،را پلمپ کردند.

به گزارش خزرفوری : عصر امروز شنبه نوزدهم شهریور نیروی انتظامی شهرستان رودبار دو واحد زیتون فروشی در این شهر را  به دلیل درگیری بر جای پارک در این منطقه را پلمپ کردند. به علت در گیری با مسافرین عوامل دو مغازه زیتون فروشی که در درگیری با مسافرین دخیل بودند دستگیر و دو باب مغازه در این راستا پلمپ شد

در ضمن برابر هماهنگی با دستگاه قضایی بعمل امده کسانی که در هر واحد صنفی مشغول به کار هستند به خصوص عوامل فروشندگان زیتون که در ایجاد درگیری نقش داشته باشند علاوه بر برخورد قضایی با انان واحد صنفی مورد نظر نیر تا حداقل ۱۰ روز بدون اغماض پلپ خواهد شد