نماینده مجلس به دانشجو: اگر حجاب بر سرت بگذاری با شما گفت‌گو می‌کنم
نماینده مجلس به دانشجو: اگر حجاب بر سرت بگذاری با شما گفت‌گو می‌کنم

خضریان نماینده تهران خطاب به دانشجویی که بدون حجاب پشت تریبون حاضر شد: اگر حجاب بر سر بگذارید با شما گفتگو خواهم کرد در غیر این صورت به احترام خون شهدا با شما گفتگو نمی کنم

خزرفوری : خضریان نماینده تهران خطاب به دانشجویی که بدون حجاب پشت تریبون حاضر شد: اگر حجاب بر سر بگذارید با شما گفتگو خواهم کرد در غیر این صورت به احترام خون شهدا با شما گفتگو نمی کنم.