جلسه شورای کلانشهر رشت با چهارمین غیبت نوری هریس برگزار شد!
جلسه شورای کلانشهر رشت با چهارمین غیبت نوری هریس برگزار شد!

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری خزرفوری:هفتادو هشتمین جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای کلانشهر رشت با چهارمین غیبت نوری هریس برگزار شده است!

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری:هفتادو هشتمین جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای کلانشهر رشت با چهارمین غیبت نوری هریس برگزار شده است!