ادامه روند لوله گذاری هدایت آبهای سطحی کوی فرهنگیان توسط شهرداری سیاهکل
ادامه روند لوله گذاری هدایت آبهای سطحی کوی فرهنگیان توسط شهرداری سیاهکل

به گزارش خزرفوری

به گزارش خزرفوری
روند لوله گذاری هدایت آبهای سطحی کوی فرهنگیان توسط شهرداری سیاهکل ادامه دارد.