حمله ی طرفداران طیف مقابل به مجتبی امانی ریاست شورای شهر رودبار
حمله ی طرفداران طیف مقابل به مجتبی امانی ریاست شورای شهر رودبار

به گزارش خزرفوری در این روزها اسم مجتبی امانی ،جوانی با انرژی فراوان ولی کوهیبا کولباری از تجربه به گوش میرسد زیرا به همراه یار دیگر خود در شورا محمد صادقی علم جنگ با تخلفات و رانت خواری را برداشته اند این مبارزه های علنی رییس شورا به مزاج عده ای معلوم الحال خوش نیامده […]

به گزارش خزرفوری

در این روزها اسم مجتبی امانی ،جوانی با انرژی فراوان ولی کوهیبا کولباری از تجربه به گوش میرسد زیرا به همراه یار دیگر خود در شورا محمد صادقی علم جنگ با تخلفات و رانت خواری را برداشته اند این مبارزه های علنی رییس شورا به مزاج عده ای معلوم الحال خوش نیامده و در صفحات مجازی شروع به تخریب این رییس خوشنام شورا کرده اند. نکته جلب ماجرا این است که امانی برای جلوگیری از یک تخلف گسترده در برابر فرماندار و طیف گسترده ای از مسئولان قد علم کرده ولی تهمت فتنه به او زده می شود که خود نشانگر انتخاب مسیر درست برای این عضو جوان شورا است. رودبار در مسیری بی بازگشت پس از گذشت ۶ سال باز هم روی پیشرفت را نخواهد دید زیرا فردی که از عوامل وضعیت موجود شهر رودبار است بار دیگر در مدیریت شهری رودبار دیده خواهد شد.