دبیری کمیته تخصصی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی استان منصوب شد
دبیری کمیته تخصصی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی استان منصوب شد

به گزارش خزرفوری محمدحسین هوشنگی «مدیرکل موفق پست گیلان» با حفظ سمت بعنوان «دبیری کمیته تخصصی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی استان» منصوب شد .

به گزارش خزرفوری

محمدحسین هوشنگی «مدیرکل موفق پست گیلان» با حفظ سمت بعنوان «دبیری کمیته تخصصی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی استان» منصوب شد .