ایران روی دور برد
ایران روی دور برد

به گزارش خزرفوری صعود تیم ملی والیبال ساحلی ایران به جمع ۸ تیم پایانیسینا شوکتی بازیکن گیلانی تیم ملی ب ایران در کنار بهمن سالمی هم تیمی خود ضمن کسب دو پیروزی متوالی ، اینبار در مقابل نماینده تایلند به مرحله بعد راه پیدا کردند

به گزارش خزرفوری

صعود تیم ملی والیبال ساحلی ایران به جمع ۸ تیم پایانیسینا

شوکتی بازیکن گیلانی تیم ملی ب ایران در کنار بهمن سالمی هم تیمی خود ضمن کسب دو پیروزی متوالی ، اینبار در مقابل نماینده تایلند به مرحله بعد راه پیدا کردند