انفصال خدمت یکی از شهرداران شهرستان رشت
انفصال خدمت یکی از شهرداران شهرستان رشت

به گزارش خزرفوری شنیده ها حاکی از آن است که انفصال خدمت یکی از شهرداران شهرهای تاریخی شهرستان رشت صادر گردیده است و این رای نیز از سوی مرجع بالادستی به وی نیز ابلاغ شده است

به گزارش خزرفوری

شنیده ها حاکی از آن است که انفصال خدمت یکی از شهرداران شهرهای تاریخی شهرستان رشت صادر گردیده است و این رای نیز از سوی مرجع بالادستی به وی نیز ابلاغ شده است