نبی زاده بعنوان مدیرکل دیوان محاسبات گیلان منصوب شد
نبی زاده بعنوان مدیرکل دیوان محاسبات گیلان منصوب شد

به گزارش خزرفوری با حکم دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور ، امید نبی زاده حقیقی ، بعنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان منصوب گردید.

به گزارش خزرفوری

با حکم دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور ، امید نبی زاده حقیقی ، بعنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان منصوب گردید.