حکم جلب ریاست شورای  شهر منجیل صادر شد
حکم جلب ریاست شورای  شهر منجیل صادر شد

به گزارش خزرفوری طبق اخبار واصله به این خبرگزاری حکم جلب سید جواد طاهری هرزویلی رئیس شورای شهر منجیل صادر شد

به گزارش خزرفوری

طبق اخبار واصله به این خبرگزاری حکم جلب سید جواد طاهری هرزویلی رئیس شورای شهر منجیل صادر شد