اولین پاسخ ایران به تهدید بایدن
اولین پاسخ ایران به تهدید بایدن

به گزارش خزرفوری محمد جمشیدی در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است: پیام های ارسالی آمریکا نه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و نه چیزی جز درخواست و تقاضا از ایران. اگر بایدن فکر می کند که به ایران هشدار داده بهتر است از تیمش بخواهد متن نهایی پیام ها را به […]

به گزارش خزرفوری

محمد جمشیدی در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است:

پیام های ارسالی آمریکا نه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و نه چیزی جز درخواست و تقاضا از ایران. اگر بایدن فکر می کند که به ایران هشدار داده بهتر است از تیمش بخواهد متن نهایی پیام ها را به وی نشان دهند.