روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت منصوب گردید
روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت منصوب گردید

به گزارش خزرفوری ‌با ابلاغ ریاست شورای اسلامی شهر رشت محمدرسول محمدپور به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت منصوب گردید.

به گزارش خزرفوری

‌با ابلاغ ریاست شورای اسلامی شهر رشت محمدرسول محمدپور به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت منصوب گردید.