نشست هم اندیشی کنگره ملی سرداران ،امیران و۸۰۰۰شهید استان گیلان
نشست هم اندیشی کنگره ملی سرداران ،امیران و۸۰۰۰شهید استان گیلان

به گزارش خزرفوری نشست هم اندیشی کنگره ملی سرداران ،امیران و۸۰۰۰شهید استان گیلان با حضورنواب،معاون اداره کل ورزش وجوانان ، معاونت سرپرست امور توسعه ورزش بانوان ، نایب رییس هئیت های ورزشي اعظم زارع برگزار گردید.

به گزارش خزرفوری

نشست هم اندیشی کنگره ملی سرداران ،امیران و۸۰۰۰شهید استان گیلان با حضورنواب،معاون اداره کل ورزش وجوانان ، معاونت سرپرست امور توسعه ورزش بانوان ، نایب رییس هئیت های ورزشي اعظم زارع برگزار گردید.