دادگاه پرونده قتل داریوش مهرجویی به پایان رسید‌
دادگاه پرونده قتل داریوش مهرجویی به پایان رسید‌

رئیس دادگستری البرز: ‌رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش به پایان رسید و ‌دو متهم دیگر تفهیم اتهام شدند.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ رئیس دادگستری البرز: ‌رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش به پایان رسید و ‌دو متهم دیگر تفهیم اتهام شدند.یکی از وکلای خانوادۀ مهرجویی گفته: با توجه به اینکه متهمان در اقاریر خود به اینکه در قتل مشارکت داشته‌اند و شرایط را برای قتل فراهم کرده‌اند اعتراف کردند، از دادگاه تقاضای صدور حکم قصاص دارم.