دادستان به ادعای دریافت سکه از سوی یکی از نمایندگان رسیدگی کند.
دادستان به ادعای دریافت سکه از سوی یکی از نمایندگان رسیدگی کند.

با توجه به اتهام مطرح شده علیه یکی از نمایندگان برای دریافت سکه ، دادستان به عنوان مدعی العلوم باید این موضوع را پیگیری کند و نتیجه به مردم اعلام شود.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت: با توجه به اتهام مطرح شده علیه یکی از نمایندگان برای دریافت سکه ، دادستان به عنوان مدعی العلوم باید این موضوع را پیگیری کند و نتیجه به مردم اعلام شود.