آغاز عملیات ترمیم آسفالت سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا
آغاز عملیات ترمیم آسفالت سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا

به گزارش خزرفوری آغاز عملیات ترمیم آسفالت سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا

به گزارش خزرفوری

آغاز عملیات ترمیم آسفالت سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا