پاکسازی حاشیه ساحل حدفاصل دهنه رودخانه به دریا تا ساحل شریعتی توسط شهرداری بندر آستارا
پاکسازی حاشیه ساحل حدفاصل دهنه رودخانه به دریا تا ساحل شریعتی توسط شهرداری بندر آستارا

به گزارش خزرفوری حاشیه ساحل حدفاصل دهنه رودخانه به دریا تا ساحل شریعتی توسط شهرداری بندر آستارا پاکسازی می شود.

به گزارش خزرفوری

حاشیه ساحل حدفاصل دهنه رودخانه به دریا تا ساحل شریعتی توسط شهرداری بندر آستارا پاکسازی می شود.