کوچه گلچین۲ به همت شهرداری سیاهکل آسفالت شد
کوچه گلچین۲ به همت شهرداری سیاهکل آسفالت شد

به گزارش خزرفوری به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل در راستای نهضت_آسفالت_سیاهکل با درخواست اهالی و به همت شهرداری کوچه گلچین۲ آسفالت شد.

به گزارش خزرفوری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل در راستای نهضت_آسفالت_سیاهکل با درخواست اهالی و به همت شهرداری کوچه گلچین۲ آسفالت شد.