آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده (شماره ۲/۳/۱۰-۱۴۰۳) نوبت اول
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده (شماره ۲/۳/۱۰-۱۴۰۳) نوبت اول

به گزارش خزرفوری آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده (شماره ۲/۳/۱۰-۱۴۰۳)نوبت اول ۱)نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت ۲)شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده: ۳)تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز یکشنبه ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ و نوبت دوم روز چهارشنبه ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ ۴) مهلت خرید اسناد: از روز چهارشنبه ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ تا روز سه […]

به گزارش خزرفوری

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده (شماره ۲/۳/۱۰-۱۴۰۳)نوبت اول

۱)نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت

۲)شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:

۳)تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز یکشنبه ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ و نوبت دوم روز چهارشنبه ۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۴) مهلت خرید اسناد: از روز چهارشنبه ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ تا روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳

۵) محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

۶)مهلت بارگذاری اسنادتوسط مناقصه گر: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ از طریق سامانه ستاد

۷) مهلت و محل تحویل پاکت الف : تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ دبیرخانه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی واقع در میدان گیل-پایانه مسافربری-ساختمان معاونت حمل و نقل و امورزیربنایی شهرداری رشت

۸) شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:۱-۸-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری۲-۸- داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی کار

۹) مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت

۱۰) ساعت ، روز و محل بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ شهرداری رشت (دفترمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت) و پیشنهادهای واصله مناقصه گران دارای حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ شهرداری رشت (دفترمعاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت) بازگشایی خواهد شد حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است، ضمنا ً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی ثبت گردیده است

۱۱) هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۲)بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است.