اسب سرکش شهرداری رودبار رام شد
اسب سرکش شهرداری رودبار رام شد

به گزارش خزرفوری کاووس ندافی سرپرست شهرداری رودبار به گزارش خزرفوری پس از کش و قوس های فراوان،شهرداری رودبار سرپرست خود را شناخت.امروز طی جلسه ای با حضور تمامی اعضای شورا،کاووس ندافی از پرسنل خوشنام شهرداری رودبار را به عنوان سرپرست شهرداری رودبار معرفی کردیم.از جمله سوابق وی می توان به ریاست تاکسیرانی و کارپرداز […]

به گزارش خزرفوری

کاووس ندافی سرپرست شهرداری رودبار

به گزارش خزرفوری پس از کش و قوس های فراوان،شهرداری رودبار سرپرست خود را شناخت.امروز طی جلسه ای با حضور تمامی اعضای شورا،کاووس ندافی از پرسنل خوشنام شهرداری رودبار را به عنوان سرپرست شهرداری رودبار معرفی کردیم.از جمله سوابق وی می توان به ریاست تاکسیرانی و کارپرداز مورد وثوق شهرداری رودبار اشاره کرد.