بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی سفیدرود رشت
بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی سفیدرود رشت

به گزارش خزرفوری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی سفیدرود رشت بازدید کرد.

به گزارش خزرفوری

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان از پروژه های در حال اجرای شهرک صنعتی سفیدرود رشت بازدید کرد.