ادامه روند سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل
ادامه روند سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل

به گزارش خزرفوری ادامه روند سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل انجام میشود.

به گزارش خزرفوری

ادامه روند سنگ فرش پیاده رو های خیابان شهید انصاری توسط شهرداری سیاهکل انجام میشود.