انتخاب «شهردار بندر آستارا» به عنوان رئیس کارگروه شهرداران مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز گیلان
انتخاب «شهردار بندر آستارا» به عنوان رئیس کارگروه شهرداران مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز گیلان

به گزارش خزرفوری میثم الوان پور «شهردار بندر آستارا» به عنوان رئیس کارگروه شهرداران مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز گیلان با رای اکثریت حاضران جلسه به مدت یک سال انتخاب شد.

به گزارش خزرفوری

میثم الوان پور «شهردار بندر آستارا» به عنوان رئیس کارگروه شهرداران مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز گیلان با رای اکثریت حاضران جلسه به مدت یک سال انتخاب شد.