تعمیر و بازسازی مخازن زباله های سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا
تعمیر و بازسازی مخازن زباله های سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا

به گزارش خزرفوری تعمیر و بازسازی مخازن زباله های سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا انجام می شود.

به گزارش خزرفوری

تعمیر و بازسازی مخازن زباله های سطح شهر توسط شهرداری بندر آستارا انجام می شود.